Аудан жаңалықтары

Мобильді қосымша Egov.kz

«Мобильдікүкімет» жобасыаясында eGov.kz мобильдікқосымшасыжасапшығарылды.

ҚосымшаAndroid, iOS, Windows Phone  базасындағы Android, iOS, Windows Phone базасындағы смартфондарға ие пайдаланушыларүшін Google Play, App Store, Windows Market онлайн-дүкендерінде келесі сілтемелер бойынша қол жетімді.

МобильдіқосымшаныМобильдікүкіметтетіркелген ҚР азаматтарыпайдаланаалады.

Мобильдікүкіметтетіркелуүшінкелесісілтемеарқылыөтугеболады:

1. Электрондыүкімет порталы (ЭҮП).

2. «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясы» КЕАҚ.

Мобильді қосымшаны іске қосу арқылы, Сізге кең қызметтер спектрі қол жетімді болады.

Біріншіден, Авторланусызқызметтер. «Қосымшақызметтер» тарауында «Қонақ» режиміндекірудіжүзегеасырып, «Қолжетімдіқызметтер» тарауындакелесіқызметтерқолжетімді:

1.  Мемлекеттіктұрғынүйқорынантұрғынүйгекезекнөмірінқарау

2.  Балабақшағакезекнөмірінқарау

3. Лицензияларжәнерұқсаттардытексеру

4. Кезекті онлайн брондау

5.  ТҚЖБ-не депозиттік/несиелік шотты толықтыру

6. Мобильдікбайланыстытөлеу

7. Техникалықтексерістенөтудіңқолданысмерзімінқарау

8.   Жеке кәсіпкердікмәртебесінтексеру

                 Атқаруөндірістерібойыншаборышкерлертізіліжәнешетелгешығушектелгенборышкерлертізілімібойыншашетелгешығуғатыйымсалудыңболуынтексеру

10.            Салыққарызынқараужәнетексеру

Екіншіден, Мобилдікжеке кабинет.  Мобильдік жеке кабинеттесі зөзіңіздің тіркелу мекенжайыңыз, бар жылжы майтын мүлік, автокөлік, ЖҚЕ бұзғаны үшінтіркелген айып пұлдардың болуы туралы ақпаратты жәнет.б.

Үшіншіден, Қызметтеркаталогы. Мобильдікқосымшада 80-нен астамәртүрлісервистерұсынылған, олардыңішінде

·  ЖҚЕ бұзғаныүшінайыппұлдартуралы, Борышкерлертізілімінеқосутуралы, балабақшағакезектіңөзгеруітуралыхабарламаларжәнет.б. PUSH және/немесе SMS форматындажіберіледі;

·  мекенжайанықтамасы, зейнетақыаударымдарытуралыанықтама, соттылығынемесежылжымайтынмүліктіңболмауытуралы, мемлекеттікқызметкерлердіңтестілеусияқтымемлекеттіккөрсетілетінқызметтержәнекөптегенбасқалары;

·  ақпараттықсервистер: балабақшаға, тұрғынүйгекезектіқарау, автокөліктіңтехтексерісмерзімдерінөзгертутуралы, салыққарызыныңболуытуралыақпарат;

·  төлемдер: ұялыбайланысқызметтерінтөлеу, сондай-ақәртүрліалымдар мен төлемдер.

Бір реттік құпия код арқылы қол жетімді мемлекеттік қызметтерді Egov.kz.

Мобильді қосымшасы арқылы да алуға болады.