Аудан жаңалықтары

Egovмобильді қосымшасы және бір реттік смс – құпия код арқылы мемлекеттік қызметтерді алу

1. Бір реттік құпия код, бұл eGov.kz сайтына немесе eGov.kz мобильді қосымшасына өтінімді жібергеннен кейін азаматтың ұялы телефонына келетін  sms- хабарлама. Өтініш білдіруші телефонына тексеру колын алады, кейіннен, аталған кодты теріп кез келген 30 мемлекеттік қызметті алады. Бір реттік құпия код бойынша қол жетімді 30 мемлекеттік қызметтер тізімі төменде көрсетілген.

Осы сервисті қолдану үшін қызмет алушы мобильді азамат базасына тіркелуі қажет. Мобильді азамат базасына тіркелу үшін «Жеке кабинетке» кіріп, «телефон» жолағына ұялы телефон нөмірін көрсету қажет. Сонымен қатар, телефон нөмірін ЖСН-ге байланыстыру кез келген ХҚКО мүмкін.

Белгілі бір мемлекеттік қызметті мобильді қосымша арқылы алу үшін ұялы телефонға файлді ЭЦҚ жүктеу керек.

Бір реттік құпия код бойынша қол жетімді мемлекеттік қызметтер тізімі:

1.     Мекенжайанықтамасыналу;

2.     Жеке тұлғалардажылжымайтынмүлiктiңболмауы (болуы) туралыанықтама беру;

3.     ЖТ жылжымайтынмүліккетіркелгенқұқықтар (ауыртпалықтарды) жәнеоныңтехникалықсипаттамаларытуралыанықтама беру;

4.     Жеке тұлғаларүшінжылжымайтынмүліккетіркелгенқұқықтаржәнетоқтатылғанқұқықтартуралыанықтамалар беру;

5.     Жылжымайтынмүлiкобъектiлерiнiңтехникалықпаспортын беру;

6.     Жылжымайтынмүлiкобъектілерінетехникалықпаспорттыңтелнұсқасын беру;

7.  Жылжымайтынмүлiкобъектiлерiжоспарын (схемасын) қосаалғанда, тіркеуорганменбекітілгентiркеуiсiқұжаттарыныңкөшiрмелерiн беру;

8.   Жылжымайтынмүліктіңменшікиесі (құқықиесі) туралымәліметтіқамтитынтехникалықпаспортқақосымша беру;

9. Жылжымайтынмүліккеқұқықбелгiлейтiнқұжаттыңтелнұсқасыналу;

10.   Жылжымалымүліккепілініңтізіліміненүзінді беру;

11.  Мұрағаттықанықтамалар беру;

12.  Заңдытұлғалардытіркеу, филиалдарын (өкілдіктерін) есептіктіркеутуралыанықтаманыалу;

13. Тіркелгензаңдытұлға, филиал немесеөкілдіктуралыанықтама беру;

14. Заңдытұлғаныңфилиалдары мен өкілдіктерінің бар екендігітуралыанықтама беру;

15.  Заңдытұлғаныңбасқазаңдытұлғаларғақатысуытуралыанықтама беру;

16.  Жеке тұлғаныңзаңдытұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктергеқатысуытуралыанықтамаалу;

17.  Заңдытұлғаныңбарлықтіркелгенәрекеттерітуралыанықтамаалу;

18. Көрсетілгенмерзімгезаңдытұлғаныңтіркелгенітуралыанықтама беру;

19. Құрылтайқұжаттарынасоңғытолықтырулар мен өзгерістердіңенгізілгенітуралыанықтама беру;

20. Заңдытұлғаныңүлесінесалынғанауыртпалықтар (тыйым салу) туралыанықтама беру;

21.  Некегетұрутуралыкуәліктіқайталапалуғаөтініш беру;

22. Әкелікқұқықтыбекітутуралыкуәліктіқайталапалуғаөтінішалу;

23. Атын, тегін, әкесініңатынөзгертутуралыкуәліктіқайталапалуғаөтініш беру;

24. Ұлды/қыздыасырапалутуралыкуәліктіқайталапалуғаөтініш беру

25.  Некенібұзутуралыкуәліктіқайталапалуғаөтініш беру;

26. Туутуралыкуәліктіқайталапалуғаөтінішалу;

27.  Аты, тегі, әкесініңатыныңауысқанытуралыанықтамаалу

28.  Некеніңбұзылғанытуралыанықтамаалу;

29.  Некегетұрутуралыанықтама беру;

30. Туутуралыанықтамаалу.