Мемлекеттік стандарттарєа сјйкес келмейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаѕбасын ауыстыру жјне жою ережесін бекіту туралы Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 1 ќазандаєы N 862 Ќаулысы
Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., N 36, 404-ќўжат

   "Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік нышандары туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 4 маусымдаєы Конституциялыќ Заѕыныѕ 10-бабыныѕ 2) тармаќшасына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
   1. Ќоса беріліп отырєан Мемлекеттік стандарттарєа сјйкес келмейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаѕбасын ауыстыру жјне жою ережесі бекітілсін.
   2. Осы ќаулы алєаш рет ресми жарияланєан кїнінен бастап он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

Ќазаќстан Республикасыныѕ
   Премьер-Министрі

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ   
2007 жылєы 1 ќазандаєы
N 862 ќаулысымен  
бекітілген   

 Мемлекеттік стандарттарєа сјйкес келмейтін Ќазаќстан
Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаѕбасын
ауыстыру жјне жою ережесі

1. Жалпы ережелер

   1. Осы Ереже»"Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік нышандары туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 4 маусымдаєы Конституциялыќ Заѕына (бўдан јрі - Конституциялыќ Заѕ) сјйкес јзірленді жјне мемлекеттік стандарттарєа сјйкес келмейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаѕбасын ауыстыру жјне жою тјртібін белгілейді.

 2. Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын,
Мемлекеттік Елтаѕбасын ауыстыру жјне жою тјртібі

   2. Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаѕбасын ауыстыру жјне жою Конституциялыќ Заѕєа сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туы, Мемлекеттік Елтаѕбасы міндетті тїрде орналастырылатын (орнатылатын, кґтерілетін) мемлекеттік органдар мен ўйымдарда ќўрылатын тўраќты жўмыс істейтін комиссиялардыѕ (бўдан јрі - комиссиялар) шешімі бойынша жїзеге асырылады.

   3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туына, Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Елтаѕбасына ќойылатын нысандардыѕ, мґлшердіѕ жјне техникалыќ талаптардыѕ бўзылуы мемлекеттік стандарттарєа сјйкес келмеушілік болып табылады.

   4. Осы Ереженіѕ 2-тармаєында кґрсетілген комиссияларды ќўру ќажеттілігін ќоспаєанда, Конституциялыќ Заѕєа сјйкес басќа єимараттарда (їй-жайларда) олардыѕ иелерініѕ еркі бойынша кґтерілген (тігілген) мемлекеттік стандарттарєа сјйкес келмейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын ауыстыру жјне жою осы Ережеде кґзделген тјртіппен жїргізіледі.

   5. Мемлекеттік стандарттарєа сјйкес келмейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаѕбасын ауыстыру бір жўмыс кїні ішінде жїзеге асырылады.

   6. Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаѕбасын жою оларды ќайта пайдалану мїмкіндігін болдырмау маќсатында ґртеу, балќыту, 2,5 шаршы сантиметрден аспайтын мґлшерде майдалап бґлшектеу, ўсаќтау, ќалыпсыз массаєа немесе ўнтаќ кїйге айналдыру арќылы жїргізіледі.